Мақолаҳо

Дар ин саҳифа мақола, рисола, очерк, сафарномаҳои кӯтоҳ, ҳисоботи оморию маълумотномаҳои гуногунро гирд овардаем, ки дар матбуоти даврӣ (рӯзнома, ҳафтанома, моҳнома, солнома, паёмнома, алманах) ва маҷмуаҳои мухталиф нашр шудаанд ва муаллифонашон олимон, нависандагон, рӯзноманигорон, рассомон, пизишкон, коршиносон, сайёҳон, хулоса мардумони гуногунпешаанд.
Ҳангоми интихоби мақолаҳо аҳамияти таърихии мундариҷа, мавҷудияти баҳси донишмандонаву созанда, ҷолибияти мавод ва хусусияти кашфиётӣ доштани онҳо ба назар гирифта шудааст.
Ин асарҳо асосан ба мардуми тоҷики маҳалҳои гуногун, инчунин қисман ба дигар мардуми эронизабони Осиёи Марказӣ ‒ балуҷҳо, яҳудиён, лӯлиён, арабҳо ва монанди онҳо бахшида шуда, забон ва гӯйишҳо, ҷуғрофиё ва сарнавишти шаҳру деҳот ва вилоятҳои таърихӣ, фарҳанг, рӯзгордорӣ, тарзи рӯзгузаронӣ, беморию пизишкӣ, хӯроку пӯшок, фолклор, маросиму оину кешҳо, санъати варзиш ва ҳарб, бозӣ ва дилхушӣ, асорат ва мубориза барои озодӣ, муборизону қаҳрамонон, душманон ва хоинон, ҳунармандӣ, кишоварзӣ, хироҷу андоз, хостгорӣ, сур ва сӯг, табиат ва сарватҳои маҳалли зисти ононро тасвир мекунанд, ки барои хонандаи ҷӯянда басо муҳим аст.
Бавижа аз он ваҷҳ, ки ин асарҳо ҳеҷ гоҳ ба тарзи ҷудогона нашр нашудаанд ва муҳим он ки бештари онҳо дар садаҳои гузашта навишта шудаанд. Бахше аз маводро аз ҳанбори (коллектсияи) муаррихон С. Абашин ва Л. Бойматов (academia.edu) баргузидаем, ки аз онон беҳад сипосгузорем. Ва бахшеро худ гирд овардаем. Мо ин асарҳоро шартан «мақолаҳо» номгузорӣ кардаем ва ончи ки дастрас буд, ин ҷо гузоштем. Ва ончи ки боз дастрас мекунем, мегузорем.
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

Мақолаҳо​

Рахмонов Эмомали. Таджики: вчера и сегодня.
Раҳмонов Эмомалӣ. Дирӯз ва имрӯзи тоҷикон.
Guizzo. Materiali per lo studio del dialetto tagiko di Uro-teppa.‒ Indo-iranica et orientalia.
А. П. Административное устройство Гиссарского бекства.
А. П. Историческая заметка (Файзабад).
Абашин C. Н. «В лабиринтах этногенеза и этнической истории».
Абашин C. Н. Нациестроительство и национализм: Средняя Азия.
Абашин С. Н. Чай в Средней Азии: история напитка в XVIII-XIX веках.
Абрамзон С. М., Кисляков Н. А. Добыча золота ‒ один из древних промыслов горных таджиков.
Абрамов А. К. Записка о Каратигенском владении, составленная по распросам.
Айнӣ Садриддин. Маънои калимаи «тоҷик».
Айнӣ Садриддин. Тақриз ба китоби Б. Ғафуров «Таърихи мухтасари халқи тоҷик».
Акбар Турсон. «В благоухании, в цветах пришла желанная весна».
Акбар Турсон. Дождем Навруза увлажнилось поле…
Акбар Турсон. Самандар и Зулкарнайн: к историософии таджиков.
Акбари Турсон. Ҳакимони ҷаҳонро мижа хунполост…
Акбар Турсунов. Сарсухан ба «Таърихи Табарӣ».
Акбари Турсон. Чун абр ба Наврӯз рухи лола бишуст…
Аминов (Бар. Аминов). Искандер-кульская экспедиция 1870 года.
Аминов П. А. Военно-топографический очерк горной страны верховьев р. Зеравшан.
Амитин-Шапиро З. Л. Женщина и свадебные обряды у туземных («Бухарских») евреев Туркестана.
Андреев М. Исторические заметки о Ходженте.
Андреев М. С. К характеристике древних таджикских семейных отношений.
Андреев М. С. Краткие сведения об этнографической экспедиции, предпринятой летом 1924 г.
Андреев М. С. Некоторые результаты этнографической экспедиции в Самаркандскую область в 1921 году.
Андреев М. С. Некоторые результаты этнографической экспедиции в Самаркандскую область в 1921 году.
Андреев М. С. О таджикском языке настоящего времени.
Андреев М. С. По поводу процесса образования примитивных среднеазиатских древних цехов.
Андреев М. С. По этнографии таджиков. Некоторые сведения.
Андреев М. С. Поездка летом 1928 г. в Касанский район (север Ферганы).
Андреев М. С., Половцов А. А. Материалы по этнографии иранских племен Средней Азии.
Арандаренко Г. А. Каратегин.
Арандаренко Г. А. Халифа Хасан (биографический очерк).
Арандаренко Г. А. Шайх Халифа Ҳасани Қаротегинӣ.
Аршавская З. А. Традиционное жилище в селении Хуфар.
Б. Л. Очерки Гиссарского края. Каратаг-Гиссар.
Б. Л. Очерки Гиссарского края. Течение р. Варзоб.
Бабаева Н. С. Прижизненные поминки как пережиток ритуального убиения старых людей.
Бартольд В. В. Таджики. Исторический очерк.
Беленицкий А. М. О некоторых сюжетах пянджикентской живописи.
Бентович И. Б. Музыкальные инструменты древнего Согда.
Бертелс Е. Э. Персидский-дари-таджикский.
Бобохонов Мансур. Тоҷикони Чин.
Богорад Ю. И. Рогские говоры таджикского языка.
Бойматов Луқмон. Келеви или Кулуй?
Бойматов Луқмон. Наврӯз пешонии соли нав аст.
Бойматов Луқмон. Нақде бар китоби «Таърихи халқи тоҷик».
Бойматов Луқмон. Оё Хуҷанд дар «доруламон»-и муғул буд?
Бойматов Луқмон. Родмардон пояҳои ҳуввияти миллианд.
Бойматов Луқмон. Тимурмалик и оборона Худжанда в западноевропейской ориенталистике.
Бойматов Луқмон. Хат ғалат, имло ғалат, иншо ғалат.
Бойматов Луқмон. «Энсиклопедия» ё «Донишномаи бузурги миллӣ»?
Болдырев А. Н. Ещё раз к вопросу о Ходжа-Ахраре.
Большаков О. Г. Бухара времени Ибн Сины.
Большаков О. Г. Заметки по исторической топографии долины Зеравшана в IX-X вв.
Большаков О. Г. К истории таласской битвы (751 г.).
Хронология восстания Муканны.
Бурыкина Н. Н., Измайлова М. М. Некоторые данные по языку арабов кишлака Джугары.
Бухарские дела. Взятие Ходжента.
Бухарские евреи.
Бушков В. И. Мужские объединения на современном этапе таджикистанского общества.
Бушков В. И. О некоторых аспектах межнациональных отношений в Таджикской ССР.
Бушков В. И. Таджикский авлод тысячелетия спустя.
Бушков В. И., Мадамиджанова З. М. Арабы Таджикистана в конце XIX-XX в.
Бушков В. И., Толстова Л. С. Население Средней Азии и Казахстана.
В. В. Бартольд о национальном размежевании в Средней Азии.
Варыгин М. А. Опыт описания Кулябского бекства.
Ваҳҳобов Толиб. Вазъи амалкарди забони тоҷикӣ дар ҶХШ Бухоро ва баъзе масоили сиёсати забонӣ.
Веселовский Н. Бадаулет Якуб-Бек, аталык Кашгарский.
Веселовский Н. Дагбид.
Винников И. Н. Арабы в СССР.
Винников И. Н. Материалы по языку и фольклору бухарских арабов.
Винников В. Р. Современное расселение народов и этнографических групп в Ферганской долине.
Винников Я. Р. Белуджи Туркменской ССР.
Волин С. Л. К истории среднеазиатских арабов.
Воронина В. Л. Заметки по народному зодчеству таджиков бассейна Зеравшана.
Г. Ш. капитан Васильев. Краткое статистическое описание Каратегина.
Г. Ш. капитан Путята. Очерк экспедиции Г. Ш. капитана Путята в Памир, Сарыкол, Вахан и Шугнан 1883 г.
Гаврилов М. Перепелиный спорт у ташкентских сартов.
Гаевский П. Курган-Тюбинское бекство.
Герасимов М. М. Портрет Тамерлана.
Гинзбург В. В. Таджики предгорий.
Гребенкин А. Д. Таджики. Узбеки. Мелкие народности Заравшанского округа.
Губаева С. С. Горные таджики Каратегина в Ферганской долине.
Гуревич Л. Л. Об архитектуре мусульманских погребальных сооружений Пенджикента.
Давидович Е. А. Ферганские саманиды по нумизматическим данным.
Давыдов А. С. Не обоснованно, зато… публицистично.
Давыдов А. С. Традиционное жилище таджиков Верхнего Зеравшана.
Джахонов У. Земледельческий народный календарь и счет времени у таджиков Соха.
Джахонов У. Пахотные орудия у таджиков Соха.
Джахонов У. Система мер у таджиков долины Соха.
Джахонов У. Традиционное скотоводство у таджиков долины Соха.
Довутов Д. Согдийская купчая VII в. из Турфана.
Дьяконов М. М. Образ Сиявуша в среднеазиатской мифологии.
Евреи в Бухаре.
Еврейская колонизация окраин. Катты-Курган.
Ершов Н. Н. Похороны и поминки у таджиков Исфары.
Ершов Н. Н. Система водопользования в дореволюционном кишлаке.
Ершов Н. Н. Собрание этнографических коллекций.
Ершов Н. Н. «Тӯи гулдор» у кыстакозских таджиков.
Забирзода Мирзобарот. Солшумории халқӣ.
Заднепровский Ю. А. Дальверзинское селище.
Заднепровский Ю. А. Об этническом составе населения древней Ферганы.
Заднепровский Ю. А. Укрепления чустских поселений.
Залеман К. Шугнанский словарь Д. Л. Иванова.
Зарубин И. И. К изучению белуджского языка и фольклора.
Зарубин И. И. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков.
Зарубин И. По горам и степям Средней Азии.
Зеҳнӣ Тӯрақул. Калимаи «тоҷик» дар осори гузаштагон.
Зиновьев М. А. Осада Ура-Тюбе и Джизага.
Зоири Г. М. Об истории таджикского государственного герба XX века.
Зоҳиди Н. Ш. «Аҳдномаи Ардашер” дар қарнҳои нахусти ислом.
Иванов Д. Л. Путешествие на Памир.
Иванов Д. Шугнан.
Иванова С. Ю. Материалы по Пенджикентскому говору таджикского языка.
Из воспоминаний о походе под Самарканд в 1868 году.
Из Ходжента.
Сыновья Ходжи Ахрара и последние Тимуриды.
Каландаров Т. С. Агиография «апостола памирских исмаилитов».
Каландаров Т. С. Магия в семейно-бытовой обрядности шугнанцев.
Калонтаров Я. И. Пережитки культа ивы у среднеазиатских евреев Самарканда.
Кармышева Б. X., Пещерева Е. М. Материалы этнографического обследования таджиков Нуратинского хребта.
Кастанье И. А. Древности Ура-Тюбе и Шахристана.
Кастанье И. Историко-этнографическая поездка в Наманганский уезд Ферганской области.
Кирснер А. Бухарские евреи.
Кисляков Н. А. Бурх ‒ горный козел.
Кисляков Н. А. Жилище горных таджиков бассейна реки Хингоу.
Кисляков Н. А. История Каратегина, Дарваза и Бадахшана.
Кисляков Н. А. Калым и приданое у таджиков.
Кисляков Н. А. Материалы по древним верованиям горных таджиков.
Кисляков Н. А. Некоторые материалы по сельскохозяйственной терминологии у таджиков.
Кисляков Н. А. Некоторые материалы по сельскохозяйственной терминологии у таджиков.
Кисляков Н. А. Некоторые материалы по этнографии таджиков верховья Кашка-Дарьи.
Кисляков Н. А. О древнем обычае в фольклоре таджиков.
Кисляков Н. А. О некоторых древних поверьях таджиков долины реки Хингоу.
Кисляков Н. А. Охота таджиков долины р. Хингоу — в быту и фольклоре.
Кисляков Н. А. Сайробские таджики.
Кисляков Н. А. Таджики долины Соха.
Кисляков Н. А. Хазарейцы, аймаки, моголы.
Кисляков Н. А. Язгулемцы.
Кузнецов П. Е. О таджиках Кокандского уезда.
Кузнецов П. Е. О таджиках Наманганского уезда.
Кузнецов П. О таджиках Ташкентского уезда (краткий отчёт).
П. К. (Кузнецов П.). Сравнительный грамматический очерк таджикского н сартовского наречий.
Кушакевич А. А. Сведения о Ходжентском уезде.
Лашкариев А. З. Поминальные обряды очищения дома и возжигания священной лампады у исмаилитов Западного Памира.
Литвинов Б. Очерк бывшего Запянджского Дарваза.
Литвинов Б. Через Бухару на Памиры.
Лоик Шерали. Слово об этой книге.
Лоиқ Шералӣ. Вуруде ба боргоҳи ин китоб.
Лоиқ Шералӣ. Сухане дар бораи ин китоб.
Лыкошин Н. Прокажённые в Туркестане и необходимость реформы в их призрении.
Люшкевич Ф. Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой половине XX в.
Люшкевич Ф. Д. Термин «тат» как этноним в Средней Азии, Иране и Закавказье.
Маджи А. Е. К истории феодального Ходжента.
Маев Н. А. Географический очерк Гиссарского края и Кулябского бекства.
Маев Н. Очерки Гиссарского края.
Маллицкий Н. Г. Ягнобцы.
Мандельштам А. М. О некоторых вопросах сложения таджикской народности в Среднеазиатском междуречье.
Мандельштам А. М., Розенфельд А. З. Калаи-Имлок и Калаи-Джамхур в Каратегине и связанные с ним легенды.
Мардонова А. Культ коня в семейных обрядах таджиков Гиссарской долины.
Мардонова А. Обычаи и обряды детского цикла у таджиков верховья Зеравшана в прошлом и настоящем.
Мардонова А. Свадебное торжество у таджиков Файзабада.
Мардонова А. Хна в быту таджиков горного Таджикистана и зирабадских эрони Бухарской области.
Масловский С. Гальча.
Массон М. Е. К исследованию так называемого мавзолея Исмаила Самани в Бухаре.
Массон М. Е. Некоторые представления об Александре Македонском, бытовавшие у народов Средней Азии.
Массон М. Е. Прошлое самаркандского Даргома.
Мирбобои Мирраҳим (М. Мирраҳимов). То ба кай об аз таги ях меравад?
Моногарова Л. Ф. Из полувекового опыта этнографического изучения народов Средней Азии.
Моногарова Л. Ф. Комплексная типология городов Таджикской ССР в свете проблем этнической мозаичности их населения.
Моногарова Л. Ф. Материалы по этнографии язгулемцев.
Моногарова Л. Ф. Структура современной городской семьи таджиков.
Моногарова Л. Ф. Язгулемцы Западного Памира.
Мукимов Р. С. Своеобразие архитектуры традиционного таджикского жилища в горных селениях Верхнего Зеравшана.
Мунзим, Мирзо Абдулвоҳид. Дар бораи забони тоҷикӣ.
Мунзим, Мирзо Абдулвоҳид. Даркору даркортар.
Муродов О. Джинн в традиционных народных представлениях.
Муродов О. Представления о дэвах у таджиков средней части долины Зеравшана.
Муродов О. Традиционные представления таджиков об аджина.
Муродов О. Мардонова А. Некоторые традиционные погребальные обычаи и обряды у таджиков.
Мухиддинов И. Жатва и связанные с нею обряды в Вахане и Ишкашиме.
Мухиддинов И. Народный опыт в преодолении бездорожья и водных преград на Западном Памире.
Мухиддинов И. Обряды и обычаи, связанные с земледелием, у памирских таджиков Вахана и Ишкашима.
Мухиддинов И. Обычаи и обряды, связанные со строительством жилища у припамирских народностей.
Мухиддинов И. Приспособления для переноса и перевозки вьюком груза у памирских таджиков.
Мухиддинов И. Сельскохозяйственные орудия таджиков Ишкашимского района.
Мухиддинов И. Традиционная ирригация памирских таджиков в XIX ‒ начале XX века.
Мухтаров А. Надписи на скалах и камнях в верховьях Зеравшана.
Муҳиддинов Абдулқодир. Мардуми шаҳр ва атрофи Бухоро тоҷиканд ё ӯзбак?
Муҳиддинов Абдулқодир. Фикрҳои мо дар бораи забони адабии тоҷикӣ.
Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Аббос Алиев.
Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Бухоро ҳеч гоҳ ватани туркон набуд!
Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Нома ба М. С. Горбачев.
Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Он чӣ бо табари ноинсофӣ тарош хӯрдааст.
Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Тоҷикони Фарорӯд дар остонаи асри умед.
Муъминова С. Б. Истилоҳоти хешутаборӣ дар лаҳҷаи тоҷикони Вахон.
Нафисӣ Саид. Сарзамини поки ниёгонам.
Негматов Н. Н. К вопросу об этнической принадлежности населения Усрушаны.
Неменова Р. Л. К сложению таджикского населения среднего течения бассейна реки Вахш.
Неменова Р. Л. Селения Варзоба.
Неменова Р. Л. Сложение таджикского населения Варзоба.
Носиров С. Дар бораи муносибати луғавии миёни забони давраи классикӣ ва лаҳҷаҳои болооби Зарафшон.
Нурджанов Н. Х. Заметки по ходжентскому народному кукольному театру.
О причинах волнений, происходивших в г. Ходженте 14 апреля 1872 года.
Одинаев А. Н. Налоговая политика царизма и бедственное положение верховьев Зеравшана.
Окладников А. П. Неандертальский человек и следы его культуры в Средней Азии.
Окраинец. Средне-Азиатские евреи.
Оранский И. М. К этнографии индоязычной группы парья.
Оранский И. М. О терминах «vilayat», «vilayati».
Оранский И. М. О термине «мазанг» в Средней Азии.
Осимӣ Муҳаммад. Фурӯғи ситораҳои дур.
Пещерева Е. М. Бухарские золотошвеи.
Пещерева Е. М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков.
Пещерева Е. М. Некоторые игры среди оседлого населения Туркестана.
Писарчик А. К. Гармская этнографическая экспедиция 1954 г.
Писарчик А. К. Ива в новогодних и других весенних обрядах таджиков.
Писарчик А. К. О некоторых терминах родства таджиков.
Покотило Н. Н. Путешествие в Центральную и Восточную Бухару в 1886 году.
Прищепова В.А. Иллюстративные коллекции по народам Центральной Азии.
Проф. Фитрат. Три документа по аграрному вопросу в Средней Азии.
Пугаченкова Г. А. К истории «паранджи».
Радлов В. В. Средняя Зерафшанская долина.
Ранов В. Л. Памир и проблема заселения высокогорий Азии человеком каменного века.
Распопова В. И. Вопросы исторической интерпретации жилища древнего Пенджикента.
Распопова В. И. Проблема континуитета согдийского города.
Рассудова Р. Я. Материалы по одежде таджиков верховьев Зеравшана.
Рассудова Р. Я. Сельская община в бассейне Нижнего Даргома Зеравшанской долины.
Расторгуева В. С. Краткий очерк грамматики таджикского языка.
Рахимов М. Р. Исчисление времени у таджиков бассейна реки Хингоу.
Рахимов Р. Р. «Завеса тайны».
Рахимов Р. Р. К вопросу о современных таджикско-узбекских межнациональных отношениях.
Рахимов Р. Р. «Согласен отец — согласен Бог».
Рахимов Р. Р. Традиционное начальное школьное обучение детей у народов Средней Азии.
Регель А. Э. Путешествие в Шугнан.
Розенфельд А. 3. Qal’a (kala) ‒ тип укрепленного иранского поселения.
Розенфельд А. 3. «Говораи ноз» — древний погребальный обряд на Вандже.
Розенфельд А. 3. Дарвазские говоры таджикского языка.
Розенфельд А. 3. Дарвазский фольклор.
Розенфельд А. 3. Дарвазско-ванджский фольклор.
Розенфельд А. 3. Материалы по этнографии и пережиткам древних верований таджикоязычного населения Советского Бадахшана.
Розенфельд А. 3. Материалы по этнографии и топонимике Ванча.
Розенфельд А. 3. Материалы по языку и этнографии припамирских таджиков.
Розенфельд А. 3. Название «лянгар» в топонимике Таджикистана.
Розенфельд А. 3. О некоторых пережитках древних верований у припамирских народов.
Розенфельд А. 3. Свадебный фольклор припамирских таджиков.
Розенфельд А. 3. Таджикоязычное население Советского Бадахшана.
Сангинова Р. И. Истилоҳоти соҳаи дӯзандагӣ дар лаҳҷаи Конибодом.
Сатинский. Ташкентская язва или сартовская болезнь паша-хурда.
Семенов А. А. Бухарский трактат о чинах и званиях и обязанностях носителей их в средневековой Бухаре.
Семенов А. А. История Шугнана (Тарих-и Шугнан).
Семёнов А. А. К прошлому Бухары.
Семёнов А. А. Материальные памятники арийской культуры.
Семёнов А. А. Надписи на надгробиях Тимура и его потомков в Гур-и Эмире.
Семёнов А. Основание Священной Бухары.
Семёнов А. Отношения к детям у горных таджиков.
Семёнов А. А. По границам Бухары и Афганистана.
Серебренников А. Г. Очерки Шугнана.
Смирнова О. И. Монеты городища Пянджикента.
Соболев Л. Н. Заметки о Гиссарских владениях и о среднем течении Сурх-аб-дарьи.
Ставиский Б. Я. Исторические сведения о верхней части Зеравшанской долины.
Ставиский Б. Я. О двух памятниках согдийского изобразительного искусства.
Стеблин-Каменский И. М. Повседневная и ритуальная пища ваханцев.
Стеблин-Каменский И. М. Фольклор Вахана.
Стеткевич А. Бассейн Каратаг-дарьи.
Струве В. В. Родина зороастризма (в сокр. виде).
Струве В. В. Родина зороастризма.
Сухарева О. А. Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии.
Сухарева О. А. К вопросу о генезисе профессиональных культов у таджиков и узбеков.
Сухарева О. А. Орнамент декоративных вышивок Самарканда и его связь с народными представлениями и верованиями.
Сухарева О. А. Потомки Ходжа Ахрара.
Сухарева О. А. Свадебные обряды таджиков г. Самарканда и некоторых других районов Средней Азии.
Сухарева О. А. Традиция семейно-родственных браков у народов Средней Азии.
Сухарева О. А. Ферганская этнографическая экспедиция.
Сухарева О. А. Ходжентские сузани.
Сухарева О. А., Турсунов Н. О. Из истории городских и сельских поселений Средней Азии.
Темкина А. А. «Подчинение старшим» vs Разрушение патриархата: женская сексуальность в браке.
Тоҳири Абдуҷаббор. Муҳити зист ва забон.
Тошматов Н. Э. Обычаи и обряды, связанные с изготовлением погребальных носилок («тобут»), в нижнем Каратегине.
Тошматов Н. Э. Сватовство и сговор у населения Уратюбинского района.
Троицкая А. Л. Военное дело в Бухаре в первой половине XIX века.
Троицкая А. Л. Аму-Дарья и Узбой.
Троицкая А. Л. Из отчёта о командировке 1936 г. в национальные районы Среднеазиатских республик.
Троицкая А. Л. Рождение и первые годы жизни ребёнка у таджиков долины Зеравшана.
Улуғзода Сотим. Саёҳати Бухоро бо ҳамроҳии Айнӣ.
Умарзода Муҳсин. Сарҳади тоҷик забони тоҷик аст….
Умаров Х., Муҳаббатов Х. ГЭС-и Роғун ва дурнамои рушди кишвар.
Фирштейн Л. А. Земледельческие орудия таджиков и узбеков.
Фрейман А. А. Датированные согдийские документы с горы Муг в Таджикистане.
Хамиджанова М. А. Изменение традиционного бытового уклада жителей высокогорий Таджикистана поле переселения в предгорья и на равнину.
Хамиджанова М. А. Мужские джахры в похоронных обрядах таджиков верховьев Зеравшана.
Хамиджанова М. А. Туи хатна — обрезание у таджиков Верхнего Зеравшана.
Хмельницкий С. Г., Негматов Н. Н. Михраб в с. Ашт.
Хромов А. Л. Суғд ва суғдиён.
Ҳасанов А. Нишони асосии давлат ва аломати вуҷуди миллат.
Церетели Г. В. К характеристике языка среднеазиатских арабов.
Циммерман С. Э. Мозг узбеков.
Чвырь Л. А. О структуре таджикского этноса.
Чвырь Л. А. Об исторических преданиях аштских таджиков.
Чвырь Л. А. Отражение возрастных градаций в таджикских ювелирных украшениях.
Чвырь Л. А. Три «чилла» у таджиков.
Чвырь Л. А. Ювелиры-ремесленники и местная художественная традиция в Таджикистане.
Чехович О. Д. Аграрный документ 1706 г. из Бухары.
Шердилова С. Ф. Истилоҳоти марбут ба хешутаборӣ дар лексикаи лаҳҷаи тоҷикони водии Ғорони ноҳияи Ишкошим.
Широкова З. А. Декоративные вышивки таджиков верховьев Зеравшана.
Широкова З. А. Детская одежда таджиков и связанные с ней обряды.
Широкова З. А. Мужская и женская поясная одежда таджиков.
Широкова З. А. Мужские тюбетейки Куляба.
Широкова З. А. Туникообразные платья таджичек горного.
Шалыгин К. О зобе вообще и об эндемическом зобе в Кокане в особенности.
Шнирельман В. А. Арийцы или тюрки? Борьба за предков в Центральной Азии.
Щербина-Крамаренко Н. По мусульманским святыням Средней Азии.
Эльчибеков К. Новый источник по истории Шугнана второй половины XIX — начала XX в.
Этнографический обзор Туркестана.
Южаков Ю. Д. Наши приобретения в Средней Азии. I. Уратюбе и его округ.
Южаков Ю. Д. Сарты или Таджики, главное оседлое население Туркестанской области.
Юсуфбекова З. Некоторые предсвадебные обычаи и обряды шугнанцев.
Юсуфбекова З. Семейные отношения внутри большой неразделенной семьи в Шугнане.
Якубовский А. Ю. [Особенности истории таджиков и задачи археологической Согдийско-таджикской экспедиции].
Ястребова О. М. Документы 19 века из верховьев реки Зеравшан в отделе рукописей Российской национальной библиотеки.
 
Верх Низ